وضعیت جسمی وخیم 6 تن از دراویش اعتصابی در زندان

وضعیت "جسمی محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو، و سینا انتصاری" دراویش محبوس در…