وقوع انفجار در واحد تحقیقاتی وزارت دفاع رژیم در پارچین

خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از وقوع یک «سانحه» در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در…