دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز چهارشنبه ۸ تیرماه، در اعتراض به عدم افزایش کمک هزینه تحصیلی وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. در حال حاضر فقط اینترن های … Read More