اعتصاب سراسری بازاریان پاکستانی

بازاریان پاکستانی در اعتراض به بالا بودن مالیات سال جاری روز شنبه 22 تیرماه دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که توسط انجمن بازاریان...