عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، کارگران، راهسازی و سدسازی در استان خراسان شمالی، کارگران شهرداری خرم آباد و کارگران شهرداری پارس هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند که تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند.