گزارش برگزاری پلنوم هفتم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (تیر ۱۳۹۸)

    هفتمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره دوازدهم صبح روز شنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ژوئن۲۰۱۹ با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به … Read More