تداوم اعتراضات در هنگ کنگ

بنابه گزارشات منتشره،  معترضان ضد دولتی با پوشش سیاه در هنگ کنگ، در روز کریسمس هم در مراکز خرید تظاهرات کردند.