پیوستن مکزیک به کنوانسیون منع خشونت و آزارگری در محیط کار

مکزیک سند کنوانسیون منع خشونت و آزار و اذیت فیزیکی، روانی و جنسی سازمان جهانی کار موسوم به کنوانسیون شماره ۱۹۰را طی فرآیندی تصویب و هفته گذشته در مراسمی با … Read More