پنجم دیماه را به یاد روز همۀ قربانیان رژیم تبدیل کنیم

خانواده های داغدار چهار دهه کشت و کشتار رژیم و بویژه کشتار آبانماه، بسیاری از تشکلها و فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، بازنشستگان و فعالین مدنی با انتشار بیانیه و فراخوان، پنجم دیماه را به مثابه یادروز این قربانیان اعلام کرده اند