جنبش اعتراضی در اکوادور و شیلی، شورش علیه نظم نئولیبرالی

اکنون چند ماه بعد از وقایع ونزوئلا که در شرایط ویژه ای و در دل مهندسی کردن نارضایتی مردم آنجا توسط غرب، در قامت جدال دولت مادرو و اپوزیسیون آمریکائی … Read More