پیوستن کامیونداران زنجان به اعتصابات سراسری

روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، کامیونداران استان زنجان با توقف خدمات‌رسانی و دست کشیدن از کار روزانه خود، دست به اعتصاب زدند. کامیونداران سراسر کشور نسبت به کاهش سهمیه گازوئیل و … Read More