اعتراض کارکنان مخابرات به عدم پرداخت مزایا

روز سه شنبه 21 تیرماه، کارکنان مخابرات در شهرهای مختلف ایران از جمله زنجان، قزوین، سنندج،…