اعتراض کارگران ابنیه راه آهن قم و همدان

کارگران ابنیه راه آهن قم و همدان روز پنج شنبه 6 مرادادماه، نسبت به پرداخت نشدن…