اول مه: مراسمها، راهپیمایی ها و مطالبات کارگران جهان

پس از کاهش چشمگیر خطر ویروس کرونا (به جز در چین) امسال راهپیمایی های بزرگداشت روز…