تجمع کارگران شهرداری شوش

ادامه تجمع کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات چند سال گذشته خود روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه نیز ادامه...