تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز پنجشنبه ۱۹ دیماه حدود ۳۰۰ تن از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و همچنین بی توجهی مقامات به خواسته هایشان بار دیگر دست به اعتراض زدند.