اعتراض کارگران نی بر هفت تپه

بنا به گزارش منتشره، کارگران نی‌بر هفت ‌تپه صبح روز یکشنبه ۸ دی ماه  در اعتراض…