تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

به گزارش منتشره، پس از گذشت یک ماه از اعتراضات کارگران شرکت هپکو و عدم تحقق…