جان باختن هشت کارگر فصلی تاجیک در مسکو

روز چهارشنبه 18 دیماه هشت کارگر فصلی تبعه تاجیکستان بر اثر آتش‌سوزی یک مرکز کشاورزی گرمخانه…