تجمع اعتراضی  روستای بناف کازرون به علت کمبود آب

بر طبق گزارشات، روز پنج شنبه 4شهریور ماه،  ساکنین   اهالی روستای بناف  سر مخزن از…