آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا

بنابر گزارشها، آتش سوزی روز شنبه یک مردادماه، در نزدیکی پارک ملی یوسمیتی به سرعت به…