دستاورد جنبش "روژآوا" در زمینه حقوق زنان

پنج سال پیش در روز اول نوامبر ۲۰۱۴ اداره مشترک خود مدیریتی در کانتون جزیره در کردستان سوریه، با صدور بیانیه ای اصول و احکام مربوط به حقوق پایه ای … Read More