تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی

روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه، کشاورزان اصفهان برای سومین روز متوالی در مقابل اداره آب دست به…