31 مین سال اجرای فرمان خمینی برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی

امروز سه شنبه اول مرداد ماه است. کشتار زندانیان سیاسی در نخستین روزهای مرداد سال سال…