کشته شدن چهار سوختبر بلوچ

شلیک مستقیم و آتش به اختیار ماموران مسلح رژیم منجر به کشته شدن چهار سوختبر بلوچ …