تجمع کارورزان پزشکی دانشگاه ایران

شماری از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه، در اعتراض به…