تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین

روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه جمعی از کارگران کنتور سازی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند. بیش از ۵۰...