اعتراض سندیکاهای کارگری اسپانیا به سرکوب کارگران و معلمان در ایران

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا: در یک بیانیه ی مشروح که روز هفدهم تیر ماه منتشر شده است، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و ‌معلمان در ایران را محکوم کرده … Read More