اعتراض ادامه‌دار کارگران شهرداری کوت عبدالله

جمعی از کارگران شهرداری کوت‌عبدالله، بخش فضای سبز در یک هفته گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.