سرگذشت نامعلوم هزاران زن و کودک ایزدی

به گزارش منتشره، دو سال پس از شکست داعش هنوز شمار زیادی از زنان و کودکان…