کولبری، جان در برابر نان

  باردیگر دو انسان دیگر، این بار دو برادر نوجوان 14 و 17 ساله در کوهستانهای کردستان، قربانی شرایط ظالمانه ای شدند که رژیم جمهوری...