تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

  ظهر روز چهارشنبه 5 تیر ماه،جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به تفکیک جنسیتی کتابخانه مرکزی مقابل کتابخانه تجمع کردند. این...