تجمع اعتراضی کارگرانِ کیش چوب

روز چهارشنبه 26 مردادماه، کارگران کیش چوب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مربوط به چهار…