جان باختن هشت کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه 4 دیماه در جریان وقوع چندین حادثه کاری جداگانه در شهرهای شهریار، خوزستان، کرمان، پیشوا، شیراز ، قزین و گرگان دستکم 8 کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.