گرامی باد ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له.

برگی از تأریخ تقدیم به: خانواده رفیق جانباخته «سعید معینی» (خانه). یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱. در…