تشدید حملات الشباب در نوار مرزی کنیا

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 17 دیماه،  دو روز پس از حمله به پایگاه سربازان…