گسترش اعتراضات مردمی در اکوادور

اعتراضات مردمی در کشور اکوادور که از سوی بومیان این کشور آغاز شد، روز پنجشنبه 26…