گسترش اعتراضات و اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف

بنا به فراخوان قبلی، روز شنبه  ۲۸ خرداد ماه اعتراضات و اعتصاب بازاریان در شهرهای تهران، یزد، کازرون، اصفهان و نورآباد ممسنی در اعتراض به مالیات‌های سنگین، کرایه‌های بالا و  … Read More