تجمع اعتراضی کارگران شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان

روز پنجشنبه ۶ تیرماه، شماری از کارگران خدماتی شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان دراعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. برپایه گزارش منتشره، این کارگران … Read More