یورش مأموران اطلاعات سپاه به منزل یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج

صبح روز سه‌ شنبه ۲۷ اردیبهشت ‌ماه، مأموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل گلنار قدیم خانی و مظفر صالح ‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در … Read More