یورش پلیس فرانسه به صف معترضان

گزارشات منتشره در روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه حاکی است که پلیس فرانسه برای مقابله با تجمع معترضان به اصلاحیه ارائه شده توسط دولت امانوئل ماکرون برای قانون بازنشستگی به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شد.