یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت

مروز چهارشنبه 16 مرداد، سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزیکی مردم کردستان در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی یکپارچه و...