دسته: اخبار

تجمع کشاورزان شرق اصفهان

صدها کشاورز شرق اصفهان روز دوشنبه 3 آذر ماه برای بازگشایی زاینده رود و تخصیص‌ حقابه‌ خود، در میدان پُزوه خوراسگان در منطقه 15 اصفهان...