سایت های دیگر

احزاب و سازمانهاى سياسى

سايت هاى کردی

راديو و تلويزيون

کومەله

شار پرێس

راديو فردا

حزب کمونیست ایران

کوردیش میدیا

راديو بى . بى . سى

حزب حکمتيست

كوردستان پوست

برنامه زنده رایویی و تلویزیونی ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

هاو ولاتى

رادیو همبستگی

حزب کمونیست کارگری عراق

كوردستانى نوى

رادیو سوئد

حزب کمونيسم کارگرى کردستان

روژ هه لات تایمز

صداى آمريكا

حزب کمونیست ایران

رنسانس نیوز

تلویزیون دمکراسی شورائی

حزب سوسياليست ايران

ده نگه کان

راديو اسراييل

حزب توده ايران

روژهه لات

راديو فرانسه

حزب کار ايران - توفان

هه لويست

راديو روسيه

حزب دمکرات کردستان ايران

په يامنير

تلویزیون کومه له

حزب دمکرات کردستان

چاودێرنیوز

راديو آلمان

حزب سوسيال دمکرات ايران

هاوپشتی

رادیو زمانه

حزب رنجبران ايران

سبه ی

راديو ژاپن

حزب سبزهاى ايران

لقین پریس

راديو برابرى

روند سوسياليستى کومەله

ئاوینه

راديو پيام

راه کارگر

ان آر تى

راديو سپهر

راه کارگر(کميته مرکزى)

اکومەک

راديو همصدا

سازمان جوانان کمونيست

ئەمرو

راديو پيک

سوسياليستهاى کارگرى افغانستان

بوژانەوە

راديو نينا

سازمان فدائيان اقليت

گياەرنگ

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت

سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران

اتحاد فدائيان کمونيست

اتحاد سوسياليستى کارگرى

سازمان زحمتکشان کردستان ایران

سازمان مجاهدين خلق ايران

حزب رنجبران ايران

هسته اقلیت

سسايت هاى اينترنتى _ سياسى و خبرى


 

سياسى و خبرى


 

کميته هماهنگی

آزادى بيان

کارگران ايران

اتحاد کارگری

اتحاد بین المللی

ايران تريبون

جنبش کارگری

تريبون چپ

با جنبش کارگری

ريبازى کومەله

افق روشن

سياهکل

اتحاد آزاد کارگران

پيشوند

کارگر امروز

هرانا

چشم انداز کارگری

ايران تلگراف

کارگران

اکتبر

انديشه و پيكار

روزنه

شبكه زنان

پيام

انجمن حق زنان

مجله هفته

گرايش سوسياليسم انقلابى

پيک ايران

پروسه

گزارشگران

مبارزان کمونیست

ايران امروز

آرشیو مارکسیستها

ايسکرا

آذرخش

ايرانيان انگلستان

نگاه

تریبون زمانهشورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست

اخبار روز

انجمن

شورا

استکهلميان

بنياد پژوهشهاى زنان ايران

آسمان ديلى نيوز

میدیا

روشنگرى

پژواک ایران

ديدگاه

مبارزه طبقاتی

گويا

کانون نويسندگان ايران در تبعيد

پيک

رزم ما زنان

جنگ خبر

پيام زن

رنگين کمان

شبکه

العربيه

خبرنگاران ایران

يورنيوز

گلشن

خبر فارسى

تارنمای انجمن قلم ایران در تبعید

کار آن لاين

ادبيات و فرهن

ايران اين فو

سايت فرهنگى پندار

افغانستان آزاد

گذرگاه

ابامداد خبر

پيوند

ایران آرشیو

از دور بر آتش

آينه

احمد شاملو

سینمای آزاد

هانا

آوای آزاد

داروک

ایران تریبونال