دسته: ایران

اخرین اخبار ایران جهان و کردستان از جنبش های کارگری و مدنی تا رخداد های مهم سیاسی

تجمع کشاورزان شرق اصفهان

صدها کشاورز شرق اصفهان روز دوشنبه 3 آذر ماه برای بازگشایی زاینده رود و تخصیص‌ حقابه‌ خود، در میدان پُزوه خوراسگان در منطقه 15 اصفهان...