اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد یورش به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی

تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم که به منظور رسیدگی به وضعیت رضا شهابی در صبح روز سه شنبه پنجم دی ماه برگزار گردید … Read More