با انگیزه ناموسی؛ کارگر تبعه کشور افغانستان توسط کارفرمای خود به قتل رسید

Print Friendly, PDF & Email

You must be logged into the site to view this content.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net