تداوم اعتصاب کارگران اداره برق مریوان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

کارگران سیمبان بخش اتفاقات و عملیات برق مریوان، روز یکشنبه17 تیرماه، برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و به سر کار نرفته اند .

بخش اتفاقات برق مریوان بصورت پیمانکاری و به بخش خصوصی واگذار گردیده است .خواست و مطالبه کارگران سیمبان به سر افزایش دستمزد و بیمه ماهیانه با پیمانکار مربوطه میباشد  که پیمانکار از تعیین افزایش دستمزد و بیمه سر باز میزند . آنان متعهد شده اند که تا به خواسته هایشان رسیدگی نشود متحدانه به سر کارشان باز نگردند  . گفتنی است، دستمزد کنونی کارگران سیمبان در ایران حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان است که چند برابر زیر خط فقر در ایران میباشد .

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net