تشکل رمز ماست، اتحاد قدرت ما

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

مجید کریمی، عضو هیئت مدیره تشکل صنفی معلمان کوردستان_سنندج

همکاران گرامی، امروزە برای همە مسجل شدە کە نهادهای مختلف خصوصی یا دولتی یا هردو سعی دارند بیشترین بهرە و بهرەوری را از نیروی کار داشتە باشند اما با کمترین میزان حقوق و دستمزد.

استثمار نیروی کار در همە جای دنیا بە انحاء مختلف صورت می‌گیرد، اما بە یمن آگاهی نیروی کار ازطرفی، تشکل یابی در قالب اتحادیەها و انجمن‌ها و قدرت غیرقابل انکارشان (کە مرهون همان آگاهی و ضرورت است) و نهادینە شدن قانون و قوە قضائیە مستقل از طرف دیگر در کشورهای توسعە یافتە امکان این بهرەکشی کاهش می‌یابد و تحمیل قراردادهای ظالمانە با تاثیرگذاری موارد فوق تاحدودی رنگ می‌بازد. اما همچنان نیروی کار در معرض تهدیدی دائمی است؛ تهدید اخراج، دستمزد ناعادلانە، تعدیل نیرو، مسئلە بیمە، قراردادهای موقت و… . بە همین دلیل است کە اتحادیەهایشان هر از چند گاهی قدرت اتحاد و تشکل‌یابی خود را بە رخ کارفرما می‌کشند و ما در سوشیال میدیا می‌بینیم و می‌شنویم و تحسینشان می‌کنیم.

واضح است وضع ما در کشوری در حال توسعە با ویژگیهای خاص خود (کە در این نوشتار نمی‌گنجد و شما بهتر از من بر آن اشراف دارید) بسیار بدتر و پیچیدەتر است و ما هم از این امر (استثمار) مستثنی نیستیم، چنانچە نیک می‌دانیم نە یک یا چند مورد بلکە دهها مورد حق کشی در موردمان صورت گرفتە و می‌گیرد واین رشتە اجحاف و ستم سر دراز دارد. اما یک نکتە را هم باید در نظر داشت کە هرزمان با تشکیلات و سازماندهی قدرتمندانە وارد عرصە شدەایم تا حدودی ورق را بە نفع خود برگرداندەایم و هر زمان کە سر در کنج عزلت و عافیت فرو بردەایم بیشتر و بیشتر متضرر شدەایم.

اگر قدرت اتحادیە معلمان و برابر نمودن حقوق معلمان و مهندسان بعد از کشتن دکتر خانعلی در دهە چهل شمسی و چند دهە پیش روی دادە، تصویب (هرچند ناقص) طرح رتبەبندی تجربە عملی همە ما در رویاروی با تبعیض و حق‌کشی بود کە با اتحاد و پیکار مداوم و البتە متشکل شدن در قالب انجمن‌ها وکانون‌های صنفی بە سرمنزل رساندیم، ولی کار بە همینجا ختم نشدە و ما بعنوان نیروی کار در آموزش و پرورش باید همچنان و برای همیشە انسجام خود را حفظ کنیم  و تشکیلات خود را تقویت کنیم چون مدام حقوق و دستمزد ما در مقابل تورم و عدم افزایش مناسب سالانە در معرض تهدید جدی است و البتە سایر اهداف و آرمان‌های فرهنگی، انسانی و  عدالتخواهانەامان نیز… .

ما بە همدیگر نیاز داریم و بدون در کنار هم قرار گرفتن نیرویمان هدر می‌رود و استثمار خواهیم شد.

قدرت ما در اتحاد ماست!

بیایید در قالب انجمن صنفی و مستقل معلمان گرد هم آییم، سازمان یابیم و چون حلقەهای زنجیر بهم پیوسته بە دفاع مشروع از حقوق خود برخیزیم.

تشکل رمز ماست، اتحاد قدرت ما

مەجید کەریمی٢٧٢٤/٢/١ی کوردی

۱/۲/۱۴۰۳ شمسی

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net