در فرانسه، جبهه مردمی در مقابل راست افراطی می ایستد

Print Friendly, PDF & Email

سی سال پیش ، راست افراطی جریان متعفنی بود که مگر برای رسوا کردن آن، نباید توسط رسانه ها دعوت می شد. این جریان به دنبال انتخابات اروپا و سپس دور اول انتخابات مجلس در فرانسه در جایگاه اول احزاب قرار گرفت و فرانسه را در مقابل تهدید تشکیل دومین دولت راست افراطی پس از حکومت پتن در زمان اشغال کشور توسط نازی ها ، قرار دارد. به قدرت رسیدن راست افراطی در فرانسه مانند همه جا در اروپا تصادفی نیست. این انتخاب بخشی از سرمایه داری است. قهرمانان دیروز جهانی سازی امروز به بهانه باز گرداندن صنعت به (…)


2024/07

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net